Category: iris binachi

Seventeen editorial shot by Francesco Scavullo 1958

Iris Bianchi and Lois Gunas Wideman